تبلیغات
مقرموعود - محمد رضا گلزار

گور پدر ایران!

برو با هلن،شادمهر و ابی

بغل بازی کن!

 برای فائقه بوس آتشین بفرست!

برونزه کن

عکس یادگاری بنداز

آری ما متحجریم و دموده و دیروزی!

تو روشنفکری و امروزی

گور پدر دین و شهید و انقلاب

گور پدر ایران!

برو آقای گلزار...

برو