تبلیغات
مقرموعود - شاخصه های فرهنگی- رسانه ای درجامعه صهیونیستی

شاخصه های فرهنگی- رسانه ای درجامعه صهیونیستی

30 دی 90  23:34

نوع مطلب :اون ورآبی ،


ازآنجاكه جامعه صهیونیستی تركیبی ازجمعیت یهودیان مهاجرصد ودوكشورجهان است، آمیزه هایی ازاختلاط آداب ورسوم، فرهنگ، ارزشها ورفتاراجتماعی وفرهنگی دراین جامعه شكل گرفته كه روندهای فرهنگ سازی مشترك وواحدراطی پنجاه سال گذشته با دشواریهای گوناگونی مواجه كرده است. موانع وچالشهای هویت واحدملی وفرهنگی، آنچنان است كه ازاین مجموعه فرهنگی ناهمگون به جامعه موزاییكی یادمی شود.(1)
باعنایت به اینكه شاخصه های فرهنگی مبتنی برمولفه های وحدت ملی، اوضاع اجتماعی و روانی مردم، ماهیت ونوع فعالیت موسسات فرهنگی- ملی ومذهبی وتعلیم وتربیت است، اجمالاً به بررسی ومعرفی آنهامی پردازیم:
الف: وحدت ملی

ب: اوضاع اجتماعی وروانی مردم

ج: ماهیت ونوع فعالیت موسسات فرهنگی

به  ادامه مطلب مراجعه فرمایید...

الف: وحدت ملی

این جامعه نو پا كه درپی انگیزه های استعماری ویك فضای تبلیغاتی گسترده وشعارهایی مبتنی بریك احساس مشترك رنج ومحنت وآوارگی دربین یهودیان جهان وبازگشت به سرزمین مقدس واجدادی شكل گرفته، با القای دشمنی مستمراعراب ومسلمانان وشعاردستیابی به جامعه ای مرفه وایده آل انسجام گرفته است.

آبراهام یهوشوا ازنویسندگان مشهوراسراییلی درمصاحبه ای بامجله اشپیگل می گوید:« در صورتی كه نفرت ازخارجی هاكاهش یابد، یكی ازمهمترین عوامل اتحاد، یعنی دشمن خارجی از میان خواهدرفت. متعاقب آن دیگرنمی توان وجود دشمن خارجی را به عنوان كاتالیزوری برای هویت اسراییل بكاربرد.»

تركیب گوناگون نژادی یهودیان درجامعه اسراییل كه هریك باویژگی ها وسلیقه ها وتمایلات فرهنگی وآداب ورسوم كشورخود، دوریكدیگرجمع شده اند واختلافات وتبعیضهای گوناگون اقتصادی دربهره مندی ازامكانات ورفاه وموقعیتهای اجتماعی وشغلی واختلافات دینی و سیاسی گسترده، وحدت ملی این جامعه راهمواره با تزلزل وتردید همراه كرده است. این بحران درایجاد وحدت ملی موجب شده است تا نخبگان وسیاست سازان صهیونیست به منظوركاهش چالشها وموانع واختلافات درجامعه صهیونیستی به طرح دیدگاههای جدیدی درمفاهیم یهودی، دولت یهود، سرزمین مقدس و باورهای یهودی و... دست بزنند. دراین زمینه می توان به یوسی بیلین ازاندیشمندان چپگراو« دیدگاه چهارم» وی اشاره كرد.

ب: اوضاع اجتماعی وروانی مردم

بااینكه شعارهای مساوات ورفاه وامنیت وآینده روشن درسرزمینی مقدس ازمحوری ترین جاذبه های رهبران صهیونیست برای مهاجرت دادن یهودیان به سرزمین فلسطین و ایجاد هویت و وحدت ملی وشكل گیری جامعه اسراییلی بوده، ولی عملاً باوجود برخی امتیازات اجتماعی وسیاسی نسبت به برخی كشورهای منطقه، جامعه اسراییلی به شدت با پدیده های مخالف همان شعارهای اساسی مواجه است.

نابرابری وشكل گیری قوی پدیده ثروتمند و فقیر و جامعه طبقاتی و ناامنی های اجتماعی و خشونت،(2) نگرانی نسبت به آینده حكومت وحضوریهودیان، استمرارمشكلات امنیتی درداخل وتشتت حزبی ومذهبی،(3) و... ازشاخصه های بارز و روزافزون جامعه صهیونیستی است.

روابط اجتماعی یهودیان غربی بایهودیان شرقی همواره با مشكل ادغام اجتماعی نژادها مواجه بوده ویهودیان غربی ازموضع استكباری با یهودیان شرقی برخورد دارند وآنان را عقب افتاده و كینه جو می دانند و مورد تحقیر و طرد قرار  می دهند! این مشكل حتی دربین دانش آموزان و سربازان غربی وشرقی نمود جدی  دارد و سربازان غربی تمایلی به حشرو نشرباشرقی ها ندارند وازدواج ودوستی میان دو طایفه فوق بسیارمحدود است.

ج: ماهیت ونوع فعالیت موسسات فرهنگی

موسسات فرهنگی- رسانه ای كه ازعناصرمهم و پایه های زندگی نوین درزمینه های فكری، سیاسی واجتماعی هستند، درتعلیم وتربیت، هدایت فكری جامعه وبرخوردآراء و پیگیری و زمینه سازی اهداف سیاسی، امنیتی، اقتصادی ونظامی درمحیط داخلی وخارجی اسراییل جایگاه مهمی دارند.

موسسات فرهنگی وبویژه تبلیغاتی ورسانه ای دررژیم صهیونیستی ومحیط جهانی كه توسط موسسات وعناصرصهیونیستی اداره وهدایت می شوند درواقع همان تعریف واقعی قدرت چهارم هستندكه موردتوجه وعنایت ویژه صهیونیستهامی باشند(4)

گفته می شودهركه زمام اموررسانه ای وتبلیغاتی رابرعهده داشته باشند، عقل ها را درسیطره خود قرارداده است.(5) 

موسسات وتوان فرهنگی ورسانه ای صهیونیستها درسطح جهانی وجامعه صهیونیستی كاركردهای وسیع ونامحدودی را درحوزه های مختلف اجتماعی، ارزشها، رویكردهای فكری جوامع، عملیات روانی، فرهنگ سازی، جریان سازی ونظامی واقتصادی برعهده دارند. به همین منظورتوجه وحركت به سوی سلطه برموسسات فرهنگی- تبلیغی و رسانه ای جهانی دردستور رهبران صهیونیست قرارگرفته وتمامی عرصه های فرهنگی ورسانه ای را مانند روزنامه ها، مراكزمطالعاتی وفرهنگی، فیلم سازی وتئاتر، نخبگان فكری و... را دربرمی گیرد.

صهیونیسم جهانی ورهبران اسراییل برای نیل به اهداف اشغالگرانه درفلسطین ومحیط بین المللی به طورمستمربرای نابودی عقاید وافكارجوامع جهانی تلاش می كنند كه زیرساختهای آن جوامع راتشكیل می دهند.

نابودی وانحراف درعقاید دینی، افكارانسانی، مبانی اخلاقی تامرزریشه كن شدن وابستگی به ارزشهای اجتماعی واخلاقی ومذهبی وپیروی ازهوی وهوس ولذتهای غیرانسانی درجوامع بشری، پایه اهداف صهیونیسم راتشكیل می دهند تا سیطره وسلطه براین جوامع به سادگی میسر گردد.(6) 

صهیونیستها معتقدندازآنجاكه دربسیاری ازاموراساسی با دیگران درتقابل وتضادهستیم، تنهاراه، دوركردن دیگران ازمبانی واصول فكری وسرگرم كردن آنها به انواع سرگرمی هاست تا به تدریج نعمت تفكرمستقل راازدست بدهند. درچنین شرایطی ما تنها كسانی هستیم كه صلاحیت فكركردن وارائه خطوط فكری جدید را داریم وجهان راهدایت خواهیم كرد. (7)

موسسات فرهنگی وتبلیغاتی رژیم صهیونیستی وامتدادهای جهانی آن با ابزار برتری مردم یهود دركلیه زمینه ها وشایستگی آن برای رهبری تمدن جهانی وانسانی عمل می كنند وخود رابرگزیدگان ویژه خداوند می دانند! ازاین رو وبامبناقراردادن برتری خود، هویت وامتیازو شایستگی برای دیگران قائل نبوده وآنان را ابزارو وسیله ای دراین استراتژی می دانند. نمونه ای ازاین كاركردفكری، فرهنگی و رسانه ای درآمریكا به تجلی درآمده كه ساخته دست پروردگان یهودی وصهیونیست است وداعیه سلطه برجهان داشته و نابودی دیگران را ضرورتی برای استمراربقا وسلطه خود معرفی می كنند.

مسیحیان صهیونیست كه هسته اصلی این اندیشه درحكومت بوش وجامعه آمریكایی هستند، هماهنگ بااندیشه های صهیونیستی ورهبران اسراییل، این رژیم را به عنوان یك ضرورت تاریخی وسیاسی وتمدنی برای جهان معرفی می كنند و دستگاههای فرهنگی ورسانه ای آنان محورهای زیررا دردستورفعالیت مستمرخود قرارداده اند:(8)

0 اسراییل به لحاظ تمدنی مرتبط ودرامتدادتمدن غربی است.

0 اسراییل یك حقیقت تاریخی است.

0 اسراییل بیان ایدئولوژیك ازعقایدسیاسی عصرنوین است.

0 برهمین اساس به مبانی جهانی ایمان دارد.

0 اسراییل ازمسئولیتهای تاریخی دفاع می كند.

0 اسراییل دولتی نوین است كه مراحل پیشرفت راطی می كند.

0 اسراییل به لحاظ جغرافیایی،تاریخی وتمدنی بخشی ازخاورمیانه است كه درآن منطقه عقایدوگروههای ضدتمدنی،ضدفرهنگی وضدسیستمیك وجوددارند.

اندیشه های صهیونیستی كه درمصوبات پروتكل های صهیونیستی تجلی پیدا كرده وبه دنبال سلطه جهانی است دردوسطح داخلی این رژیم و درسطح محیط بین المللی كاركردها و ویژگی های گوناگونی دارند كه دربخشهای بعدی بدان خواهیم پرداخت ولی نگاهی به یك آمارساده در جامعه آمریكایی درخصوص سمت گیریهای اجتماعی یهودیان وصهیونیستها، بیانگرواقعیتهای مهمی است كه بسیاری ازرویدادهای فكری وسیاستهای آمریكایی راروشن می كند.

توجه به جمعیت ده میلیونی یهودیان دربین 280میلیون آمریكایی( كمترازچهاردرصدآن) سلطه یهودیان وطرفداران صهیونیسم را در بیشتراركان حكومتی و فكری  و اجتماعی و سیاسی را نشان می دهد . براساس آماری درسال1950  هفتاد درصد وكلا، 69درصدپزشكان و 77 درصد تجار و بازرگانان  و43 درصد صنعت گران درآمریكا یهودی هستند.(9)

درادامه این بحث ضمن معرفی موسسات اسراییلی وصهیونیستی درسطوح داخلی وخارجی به گوشه ای ازكاركردهای آن درحوزه های مختلف خواهیم پرداخت.

                                                                                کارشناس ارشد هادی محمدی

مجله آشنا- شماره100


  1-   مجله اشپیگل- 26 ژوئیه2000- مقاله آیاخطرفروپاشی جامعه اسراییل را تهدید می كند؟ 

2-   نیویورك تایمز- 7آگوست1999- مقاله خشونت درمیان اسراییلی ها

3-   نوی تسورشزسایتونگ- شماره104- 7مه1999- درگیریهای مهاجرین دراسراییل

4-   ماجدكیالی- خطرالصهیونی علی العالم الإسلامی- سال1969- (ص239- 240) 

5-   عبدالله حلاق- الاعلام الیهودی (اسلوب وهدف)- بیروت- 1985- ص9

6-   محمد خلیفه التونسی- البروتكلات حكماء صهیون- بیروت-1984- پروتكل شماره2- ص113

7-   همان

8-   جان كیمش- انظرهذه فلسطین- حسن تریكی- تونس- 1971- ص(204و205)

9-   صلاح دبوقی- امریكامستعمره الصهیونی- القاهره- 1957

نوشته شده توسط: ایلخانی : | آخرین ویرایش:1 بهمن 90 | نظرات() 

برچسب ها: صهیون ، رسانه های صهیونیستی ، رسانه مخرب ، صهیونیسم ، شاخصه های فرهنگی رسانه ای صهیونیستی ، شاخصه های فرهنگی صهیونیستی ، رسانه و صهیونیست ،
What is a heel lift?
30 مرداد 96 17:36
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire
someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like
to know where u got this from. many thanks
http://careywalle.hatenablog.com/entry/Hammer_Toe_Pain
24 اردیبهشت 96 18:11
Wow! Finally I got a weblog from where I can actually obtain valuable facts
regarding my study and knowledge.
BHW
31 فروردین 96 13:48
I every time spent my half an hour to read this website's content daily along
with a cup of coffee.
kalhor
14 بهمن 90 20:26
سلام
وبلاگ تون عالیست. خسته نباشید
با موضوع: چگونه از یاران امام زمان (عج) باشیم؟ ... بروزم
در انتظار حضور گرم و پر مهر شما خواهم ماند.
التماس دعا
kalhor
14 بهمن 90 20:23
سلام دوستان
با موضوع :
چگونه از یاران امام زمان (عج) باشیم؟... بروزم
منتظر حضور گرمتان خواهم ماند.
ضمناً سایت شما بسیار پر بار و قابل استفاده برای همه گروه های سنی است موفق باشید
التماس دعای خیر
سیمین
13 بهمن 90 00:12
سلام اغاز امامت امام موعودمان ودهه ی فجررا برهمه ی منتظران وفجرافرینان تبریك میگم
سید جواد ذاکر
10 بهمن 90 18:48
عید الله اکبر بر شما مبارک باد
به مناسبت این عید فرخنده با روایتی از امیر المومنین علیه السلام به روزم و منتظر حضور و نظر زیبایتان هستم . یا ابولولو
303
سرباز گمنام حضرت آقا
9 بهمن 90 21:47
سلام علیک
ممنونم از حضورتون
موفق باشید
یاعلی

اللهم عجل لولیک الفرج
اللهم احفظ قائدنا امام الخامنه ای
سیمین
5 بهمن 90 19:49
سلام خوبین خیلی وقته بهم سرنزدین به ما افتخار نمیدین
پاسخ ایلخانی : : سلام متاسفانه یكم این روزه ا مشغوله...
ســــیّده زهـــــرا(مهندسی معکوس 2سیّده تاخدا)
5 بهمن 90 09:12
*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.
................ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
........................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
................................... ۞۞۞۞۞۞۞
۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓

نیت كنید....

سبحان الله یا فارج الهم و یا کاشف الغم فرج همئ و یسر امری و ارحم ضعفی و قله حیلتی و ارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین
**حضرت رسول فرمودند :هرکس مردم را از این دعا با خبر کند در گرفتاریش گشایش پیدا می شود
انشالله

*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.

۞*زیــبا ترین درود و سلام به شما دوسـت عزیز۞رسول اكرم (ص):

هر كس بشارت ماه ربیع الاول را به من بدهد، من بشارت بهشت را به او می دهم.۞اول ربیع الاول، آغاز ماه شادی اهل بیت بر شما مبارك باد۞•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓۩▬►♥•۩▓۩▬►♥*•۩▓
................................... ۞۞۞۞۞۞۞
........................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..................... ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
................ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•*´`*•.¸¸.•**´`*•.¸¸.*´`*•.¸¸.

پاسخ ایلخانی : : ممنون كه سر زدید
یاعلی
همسنگر
3 بهمن 90 22:21
اظهارات فرج الله سلحشور در برابر اقدام سخیف گلشیفته فراهانی:سینما برای عیاشی ساخته شده است، برای اینکه ابزاری برای

مبارزه با فرهنگ‌ها و اعتقاد ملت‌ها و حیا و حجاب و ایمان و پوشش شود،حالا هر

ملتی كه می‌خواهد باشد، نقش سینما این است و در حقیقت، این خانم(گلشیفته

فراهانی) یکی از آن کسانی است كه این تئوری برخاسته از صهیونیسم را عملی کرده است.
سلام دوست عزیز به سنگرم دعوتید.منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.

یاعلی
پلاک68
3 بهمن 90 11:49
بسم الله...

سلام علیکم...

با یک طرح شهدایی به روزیم....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر